Бағалау туралы есептің сараптамасы
Бағалау туралы есепте белгіленген бағалау объектісінің нарықтық немесе өзге құнының шынайылығы туралы дау болған жағдайда, сонымен қатар осы объектіні бағалау туралы қолда бар өзге есепке байланысты бағалау туралы есепке сараптама жүргізілуі мүмкін.

Бағалау туралы есептің сараптамасын бағалау жүргізген бағалаушы мүшесі болып табылатын бағалаушылар палатасының сарапшылық кеңесі жүргізеді.

Бағалау туралы есепке сараптама тапсырыс берушінің және (немесе) бағалау туралы есепке дау айтатын үшінші тұлғаның бастамасы бойынша жүргізіледі.

Бағалау туралы есепті сараптау бағалау туралы есепті сараптауға бастамашы болған тараптың есебінен жүргізіледі.

Бағалау туралы есепті сараптау, бағалау туралы есепке дауласушы тұлға мен бағалаушылар палатасы арасындағы келісімшарт негізінде жүргізіледі.

Бағалау туралы есепті сараптау нәтижесі бағалаушылар палатасының сарапшылық кеңесі дайындаған оң немесе теріс сараптамалық қорытынды болып табылады.

Оң сараптамалық қорытынды деп бағалау туралы есептің Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігі туралы және (немесе) бағалау туралы есепте бағалаушы айқындаған бағалау объектісінің құнын растау туралы қорытындыны қамтитын сараптамалық қорытынды танылады;

Теріс сараптамалық қорытынды деп бағалау туралы есептің Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының талаптарына сәйкес еместігі туралы және (немесе) бағалау туралы есепте бағалаушы айқындаған бағалау объектісінің құнын жоққа шығару туралы қорытындыны қамтитын сараптамалық қорытынды танылады.

Сарапшылық кеңесі теріс қорытынды берген жағдайда, бағалау туралы есепті сараптау үшін тапсырыс беруші жүргізген төлемді бағалау туралы есепті жасаған бағалаушы немесе бағалаушы еңбек шартын жасасқан заңды тұлға өтейді.

Сарапшы бағалау туралы есептің сараптамасын жүзеге асыруға құқылы емес жағдайлар:

Сарапшы бағалау туралы есептің сараптамасын жүзеге асыруға құқылы емес жағдайлар:

1) дауланып жатқан өзінің бағалау туралы есебіне;

2) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы Заңының 15-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда.

Бағалау туралы есепке сараптама жүргізу тәртібін, сараптамалық қорытындыға қойылатын талаптарды және оны бекіту тәртібін бағалау қызметі саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

Бағалау туралы есептің сараптамасын жүргізу үшін белгілі бір ғылым, техника, өнер немесе қолөнер саласында арнайы білім қажет болған жағдайларда, сараптамалық кеңес жүргізілген бағалау бейіні бойынша ғалымдар мен мамандарды тартады.

Бағалау туралы есепті даулайтын тұлға мен сараптамалық қорытынды берген бағалаушылар палатасы арасында туындайтын дауларды сот қарайды.

Сарапшылық кеңестің қорытындысы сот тәртібімен дәйексіз деп танылған жағдайда сарапшылық кеңестің мүшелері және бағалаушылар палатасы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге заңдарына сәйкес жауапты болады.

Сарапшылық кеңес

Сарапшылық кеңес бағалаушылар палатасының органы болып табылады, оның құрылу және қызмет мақсаты бағалау туралы есептің сараптамасын жүргізу болады.

Сарапшылық кеңестің қызметі туралы ережені бағалаушылар палатасы мүшелерінің жалпы жиналысы бекітеді.

Бағалаушылар палатасының сарапшылық кеңесі "сарапшы" біліктілігін беру туралы куәлігі бар бағалаушылар қатарынан құрылады.

Бағалаушылар палатасының сарапшылық кеңесі кемінде бес сарапшыдан құралады.

Сарапшылық кеңестің мүшесі сарапшылық кеңестің отырысында сарапшылардың қарапайым көпшілік даусымен екі жыл мерзімге сарапшылық кеңестің төрағасы болып сайланады. Бір адам қатарынан екі рет төраға болып сайлана алмайды.

Сарапшылық кеңестің мүшелері бағалаушылар палатасы мүшелерінің жалпы жиналысында екі жыл мерзімге сайланады.

Сарапшылық кеңестің мүшелері осы Заңда көзделген негіздер бойынша жаңа мерзімге қайта сайлануы, сондай-ақ сарапшылық кеңес құрамынан мерзімінен бұрын шығарылуы мүмкін.

Қазіргі уақытта Палатаның сарапшылық кеңесі келесі құрамда қалыптасқан:

  • Тютюков Арман Хамидуллович - сарапшы, Сараптамалық кеңестің төрағасы;
  • Бабаев Буркитбай Ахмедиянович - сарапшы, Сараптамалық кеңестің мүшесі;
  • Гузева Елена Борисовна - сарапшы, Сараптамалық кеңестің мүшесі;
  • Досмамбетов Дархан Актлекович - сарапшы, Сараптамалық кеңестің мүшесі;
  • Ержанова Дана Маратовна - сарапшы, Сараптамалық кеңестің мүшесі;
  • Каримова Дина Азаматовна - сарапшы, Сараптамалық кеңестің мүшесі;
  • Каумбаев Еркин Бахитбекович - сарапшы, Сараптамалық кеңестің мүшесі;
  • Палаткин Максим Викторович - сарапшы, Сараптамалық кеңестің мүшесі;
  • Яковлева Ольга Николаевна - сарапшы, Сараптамалық кеңестің мүшесі;

Бағалау есебінің сараптамасына қалай тапсырыс беруге болады:

1. Белгіленген нысанға сәйкес бағалау есебіне сараптама жүргізуге өтінімді толтырыңыз;

2. Өтінім мен бағалау туралы есепті электрондық пошта мекенжайына электрондық түрде жіберіңіз spo-astana@mail.ru (өтінім мен есеп тек *PDF немесе *.DOC!!! форматында жіберілуі керек. Басқа форматтар қабылданбайды. Міндетті шарт-есепке қосымшалардың болуы; есептің сканерленген көшірмесі жіберілген жағдайда, қосымша шарт-тігу туралы ақпараты бар беттің болуы);

3. Өтінім қаралғаннан кейін өтінімде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына сараптама жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарттың жобасы және қызметтерді төлеуге арналған шот келеді (атқарушы дирекцияның жүктемесіне байланысты өтінімді қарауға бірнеше күн кетуі мүмкін. Егер хат 2 жұмыс күні ішінде келмесе, СПАМ қалтасын тексеріңіз немесе Палатаның атқарушы дирекциясына хабарласыңыз);

4. Шарттың талаптарын мұқият оқып шығыңыз, шартта белгіленген мөлшерде шотты төлеңіз және төлем тапсырмасы мен қол қойылған шарттың көшірмесін электрондық пошта мекенжайына жіберіңіз (сәйкестендіру процесін жеңілдету үшін хабарламаның тақырыбында сараптама шартының нөмірін көрсетіңіз);

5. Сараптаманың аяқталу фактісі бойынша өтінімде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына сараптаманың аяқталғаны туралы хабарлама және сараптамалық қорытынды электрондық түрде келеді. Сараптамалық қорытындының түпнұсқасын алу тәсілін атқарушы Дирекциямен келісу қажет;

6. Атқарушы дирекцияға бағалау туралы есепті онда аталған барлық қосымшалармен бірге электрондық құжат нысанында немесе қағаз түрінде ұсынуды ұмытпаңыз (бұл ретте есеп тігілуі, қол қойылуы және куәландырылуы тиіс, есептің сканерленген көшірмесі жөнелтілген жағдайда міндетті шарт тігу туралы ақпараты бар беттің болуы болып табылады), сондай-ақ бағалау жүргізуге арналған шарт (бар болса);

7. Өткізу мерзімі мен құнын тарифтерден көре аласыз, тарифтерге сілтеме төменде орналастырылған.

Бағалау туралы есептерді сараптау мәселелері бойынша атқарушы дирекцияға +7 7172 21 37 24 тел. немесе spo-astana@mail.ru. электрондық пошта арқылы хабарласыңыз.